Karaşehir’den Hoten’e Uzanan Bölgenin İdaresi

Mançur idaresi Karaşehir’den Hoten’e kadar uzanan sahada bulunan Karaşehir, Küçar, Bay, Aksu, Üçturfan. Kaşgar, Yenihisar, Yarkent ve Hoten gibi şehir, mutasarrıflık ve kazalara hâkim beğ unvanı altında Müslüman Türklerden vali, mutasarrıf ve kaymakamlar tayin etti. Bu valilere bağlı olarak, yine Müslüman Türklerden birtakım memurlar tayin ettiler.

Bu memurluklar, bilhassa şu rütbeler (isimler) adı altmda ihdas edilmişti.

İşik Ağabey

Dîvan Beği Hazineci Beğ Kadı Beğ Muhtesib Beğ Mir’ab Beğ Mütevelli Beğ Nakib Beğ Bacgır Beğ Erbab Beğ Padişahı Şeb Beğ Düb Beğ Sang Beği Bin Beği Yüz Beği Karakol Beği

Vah Muavini (Hâkim Beğin Yardımcısı)

Dîvan Reisi

Maüye Müdürü

Adüye Müdürü

Teftiş ve Kontrol Müdürü

Su işleri Müdürü

Evkaf Müdürü

Sanayi ve Ticaret Müdürü

Vergi işleri Müdürü

Levazım Müdürü

Asayiş işleri Müdürü Protokol (Teşrifat) Müdürü Toprak Vergi Müdürü Bin Hanelik Mahallenin Müdürü Yüz Hanelik Mahallenin Müdürü Hudut Muhafaza Müdürü.

Aslmda bu tarz bir sistem Doğu Türkistan’ın istiklâl devrinden kalma bir idare sistemi idi. Bu müdürlükler istiklâl devrinde, Bakanlık karşılığı kullanılmıştı. Mançurlar bu İdarî müdürlüklerde pek değişiklik yapmamış fakat istilâcı bir kontrol kurmuştur. Hatta yukarıda adı geçen müdürlüklere yerleştirilen Müslüman Türklerin bazüarı; Çağatay ve Hocalar hanedanına mensup prenslerden, bazıları da istüâdan önceki yüksek dereceli memurlardandı. Bir kısmı ise Mançurlara yakınlık ve sadakat gösteren hain adamlarla, onların çocuklarından ibaretti.

Mançurlarm, Doğu Türkistan’da tayin etmiş oldukları bu Hâkim Beğlerin geniş yetkileri vardı. Âdeta küçük birer hükümdar idiler. Fakat bu sözde Hâkim Beğlerin başhca vazifeleri, kendi mıntıkalarındaki istilâcı Mançur askerlerine bakmak ve onlan beslemekti. Çünkü Karaşehir’den Hoten’e kadar uzanan her Hâkim Beğlikte Mançur, Çinli, Moğol ve Çinli Müslümanlardan müteşekkil kâfi miktarda asker bulunduruluyordu. Hâkim Beğler, doğrudan doğruya Çin-Mançur imparatoru tarafından tayin edilirler ve bölgede bulunan askerlerin murakabesi altında bulundurulurlardı.

www.casiye.de © 2019 All Rights Reserved.