Madenler

Doğu Türkistan, yeraltı ve yerüstü servetleri itibariyle, diğer ülkelerle kabili kıyas olmayacak derecede, zengin bir ülkedir. Birçok yazarlara konu olan bu mevzu hakkında, bir makalede şu malumat vardır: 2.ci Dünya harbinden evvel, bazı araştırmalar Cungarya’nın kuzeybatısındaki dağların altın madeni, kömür, demir, bakır ve petrol ihtiva ettiğini ortaya çıkarmıştır...

... 1958’dan beri bölgede yapılan petrol araştırmaları neticesi Cungarya’mn birçok yerlerinde, yine aynı havzanın güneyinde Vusu, daha güneyinde Korla civarmda ve Tarım Havzası’nın bata kenarında yüksek kalitede petrol bulunmuştur. (10)

Daha önce, 1934 - 1943 yılları arasında, Sovyet Rusya’nın Doğu Türkistan’daki hâkimiyeti devresinde, Rus araştırıcılarının tetkikleri sonunda 15 yerde uranyum, 5 yerde volfram, 13 yerde kalay. 32 yerde kurşun, 50 yerde altın, 46 yerde demir, 70 yerde kömür, 2 yerde civa, 6 yerde amonyak bulunduğu bildirilmişti. Doğu Türkistan’daki petrol rezervi 120.000.000 ton idi. Altm rezervi ise takriben 18.500 ton idi.

Kızıl Çin’in istilâsından sonra ise Pekin’de. Çin Fenler Akademisi’nin mütehassıslarından 300 kişilik bir heyet teşkil edilerek Doğu Türkistan’a gönderildiler. Burada kendüerine, Sinkiang Askerî Bölge istihsal ve imar - inşa Kuvvetleri nezdindeki tetkik grubu da dahil oldu. Yeniden, Doğu Türkistan karış karış araştırüdı. Bu hususta 27 şubat 1953 tarihinde, Urumçi Radyosu, o yıl içinde 26.000 km.2’lik bir sahada tetkik yapıldığını söylemiştir. (11)

Bu araştırmalar, daha önceki Rus araştırmalarım teyit etmiş ve petrol sahasının, bütün Doğu Türkistan’a nisbetle, dörtte bir olduğu tesbit edilmiştir. 1964 yılında yapılan istatistiklere göre 160.000.000 ton petrol rezervi vardır. Doğu Türkistan’daki petrol rezervleri, İran ve Irak’taki rezervlerin on misli büyüklüktedir. (12)

Urumçi Radyosu’nun yayınma göre, yapılan tetkikler neticesinde 88 çeşit maden rezervi keşfedilmiştir. Manganez, kurşun, alüminyum, kömür, fosfor gibi madenlerin rezervi o kadar çoktur ki, kazıp bitirmek mümkün değildir.

Yine Urumçi Radyosu, 1959 yılı sonlarında, Urumçi şehrinin güneyinde bulunan dağların eteklerinde 600.000.000 ton kömür rezervi olduğunu, her sene 1.000.000 ton kazılsa dahi, aşağı yukarı 600 sene işletmeye kâfi geleceğini, açıklamıştır.

Uranyum rezervinin ise 12 tirilyonuıı üstünde olduğunu, Fransızlar açıklamışlardır.

Kısaca belirtmeye çalıştığımız Doğu Türkistan'ın maden zenginlikleri, bugün komünist ideoloji uğruna kullanılmakta ve Müslüman Türklerin mezarı kazılmaktadır. Bu servetlerin Türklerin eline geçmesini arzu etmeyen emperyalist güçler, Doğu Türkistan’da en âdi işkencelere girişmektedirler.

 

___________________________

(10)   Ord. Prof. Dr. Ahmed Ardel, Doğu Türkistan, Türk Kültürü, C. I, No. 8, Ankara, s. 32.

(11)   O tarihlerde Keşmir’de bulunduğumuz zaman dinlemiştik. (1. Y. A.)

(12)  The Müslim World, 28 october 1972, (Yeniden Millî Mücadele, No. 149, 5 aralık 1972, İstanbul, s. 2’den naklen.)

www.casiye.de © 2019 All Rights Reserved.